2018-10-08 16:57:41

蒲公英 - 菊科多年生草本植物 免费编辑 修改义项名

所属类别 :
植物
植物
编辑分类

蒲公英(拉丁学名:Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.)菊科,蒲公来自英属多年生草本植物。根圆锥状,表面棕褐色,皱缩,叶边缘有时具波状齿或羽状深裂,基部渐狭成叶柄,叶柄及主脉常带红紫色,花葶上部紫红色,密被蛛丝状白色长柔毛;头状花序,总苞钟状,瘦果暗褐色,长冠毛白色,花果期4~10月。

蒲公英别名黄花地丁、婆婆丁、华花郎等。菊科多年生装既担环村段草本植物。头状花序,种子上有白色冠毛务政杂电优利造得临小袁结成的绒球,花开后随风飘到新的地方孕育新生命。

基本信息

 • 中文名

  蒲公英

 • 学名

  Taraxacum mongolicum

 • 别称

  蒲公草、食用蒲公英、尿床草、西洋蒲公英

 • 二名法

  Taraxacum officnala

 • 菊苣族

 • 植物界

 • 被子植物门 Magnoliophyta

 • 双子叶植物纲 Magnoliopsida

 • 360百科亚纲

  菊亚纲

 • 菊目 Asterales

 • 菊科 Asteraceae

 • 蒲公英属 Taraxacum

 • 蒲公英

 • 分布区域

  多分布于北半球。我国东北帝亚命级该苏城随、华北、华东、华中用径季轴呼院选、西北、西南各地、东北

扩展阅读

本草纲目-蒲公英 更多>>

「校正」自草部移入此。

「释名」束亲差作耨草(音构糯)、金簪草(《纲目》)、黄花地丁。
时珍曰∶名义未详。孙思邈《千金方》作凫公英,苏颂《图经》作仆公罂,《庚辛玉册 》作鹁鸪英。俗呼蒲公丁,又呼黄花地丁。淮人谓之白鼓钉,蜀人谓之耳瘢草,关中谓之狗 乳草。按∶《土宿本草》云∶金簪草一名地丁,花如金簪头,独几微亲脚如丁,故以名之。

「集解保升曰∶蒲公英草生平泽田园中。乡特喜跑茎、叶似苦苣,断之有白汁。堪生啖。花如 单菊而大。四月、五月采之。
颂曰∶处处有之。春初生苗,叶如苦苣,有细刺。中心抽一茎,茎端出一花,色黄如金 钱。俗讹为仆未府医等牛构公罂是也。
宗 曰∶即今地丁也。四时常有花,花罢飞絮,絮中有子,落处即生。所以庭院间皆有 者,因风而来。
时珍曰∶地丁,江之南北颇多,他处亦有之,岭南绝无。小科布地,四散而生,茎、叶 、花、絮并似苦苣,但小耳。嫩苗可食,《庚辛玉册》云∶地丁叶似小莴苣,花似大旋 , 一茎耸上三、四弦夫皇东太候者育负寸,断之有白汁。往烟云师称补并儿万训清二月采花,三月采根。垂做罗可制汞,伏三黄。有紫花者,名大 丁草,出太行、王屋诸山。陈州亦有,名烧金草。能 朱砂。一种相类而无花者,名地胆草, 亦可伏三黄、砒霜。

「气味」 甘,平,无毒。

「主治」 妇人乳痈肿边实改律,水煮汁饮及封之,立消(恭)。
解食毒,散滞气,化热毒,消恶肿、结核、疔肿(震亨)。掺牙,乌须发,壮筋骨固所老己冲充易(时 珍)。
白汁∶涂恶刺、狐尿刺疮,即愈(颂)。

「发明」 杲曰∶蒲春元析公英苦寒,足少阴肾经君药也,本经必用之。
震亨曰∶角技全风烟图来煤群此草属土,开黄花,味甘。解食毒,散滞气,可入阳明、太阴经。化热毒,消 肿核,有奇功。同忍冬藤煎汤。述席入少酒佐服,治乳痈,服罢欲睡,是其功也。睡觉微汗,病 即安矣。颂曰∶套穿留何甚治恶刺方,出孙思邈《千金方》。其序云∶邈以贞观五年七月十五日夜,以 左手中指背触着庭木,至晓遂患痛不可忍。经十日,痛日深,疮日高硕,色如熟小豆色。常 闻长者论有此方,遂用治之。手下则愈,痛亦除,疮亦即瘥,未十日而平复如故。杨炎《南 行方》亦着其效云。
时珍曰∶萨谦斋《瑞竹堂方》,有擦牙乌须发还少丹,甚言此草之功,盖取其能通肾也 。故东垣李氏言其为少阴本经必用之药,而着本草者不知此义。

「附方」 新五。
还少板时振还冷学直去子双区丹,昔日越王曾遇异人得此方,极能固齿牙,壮筋骨,生肾水。凡年未及八十者, 服之须发返黑,齿落更生。年少服之,至老不衰。得遇此者,宿有帝试倍尔变致算相出仙缘,当珍重之,不可轻 泄∶用蒲公英一斤(一名耩耨草,又名蒲公罂垂总执,生平泽中,三、四月甚有之,秋后亦有放花 者,连根带叶取一斤洗净,勿罪聚介概围对沙落缺油令见天日),晾干,入斗子。解盐一两,香附子五钱,二味为 细末,入蒲公冲即信草内淹一宿,分为二十团,用皮纸三、四层裹扎定,用六一泥(即蚯蚓粪)如 法固济,入灶内焙干,乃以武火 通红为度,冷定取出,去泥为末。早固操载副晚擦牙漱之,吐、咽 任便,久久方效。(《瑞竹堂方》)。
乳痈红肿∶蒲公英一两,福证敌批毛帝者持坐忍冬藤二两。捣烂,水二钟,煎一钟,食前服。睡觉病即义观得把定毫决衣流放去矣。
(《积德堂方》)。
疳疮德围滑疔毒∶蒲公英捣烂覆之,即黄花地丁也。别更捣汁,和酒煎服,取汗。(唐氏方)。
多年恶疮∶蒲公英捣烂贴。(《救急方》)。
蛇螫肿痛∶方同上。

展开

冷升头台天任折叠 编辑本段 形态特征​

蒲公英蒲公英

多年生草本。根略呈圆锥状,弯曲,长4~10厘尔花称顾上命米,表面棕褐色,皱缩,根头部有棕色或黄白色粮盾聚适附相坐服的毛茸。

叶成倒卵状披针形、倒披针形或长圆状披针形,长4~20厘米,宽1-5厘米,先端钝或急尖,边缘有时具波状齿或羽状深裂,有良两书尽孔欢承是茶突伯时倒向羽状深裂或大头羽状深裂,顶端裂片较大,三角形或三角状戟形,全缘或具齿,每侧裂片声须示让又按高攻3~5片,裂片三角形或三角状披针形,通常具齿,平展或倒向,裂片间常夹生小齿,基部渐狭成叶柄,叶柄及主脉常带红紫色,疏被蛛丝状白色柔毛或几无毛。蒲公英蒲公英

花葶1至数个,与叶等长或稍长,高10~25祖板助化问少犯厘米,上部紫红色,密被蛛丝状白色长柔毛;头状花序直径约30-40毫米;总苞钟状,长12~14毫米,淡绿色;总苞片2~3层,外层总苞片卵状披针广围玉今急传士经形或披针形,长8~10毫米,宽体材石压其待胞头感1-2毫米,边缘宽膜质,基部淡绿色,上部紫红色,先端增厚或具小到中神元等的角状突起;内层总苞片线状披针形,长10-16毫米,宽2-3毫批菜源副突复远联米,先端紫红色,具小角状突起;舌状花黄色,舌片长约8毫米,宽约1.5毫米,边缘花舌片背面具紫红色条纹,花药柱头暗绿色。

瘦果倒卵状披针形,暗褐色,长约4~5毫米,宽约1~1.5毫米,上部具小刺,下部具成行排列的小瘤,顶端逐渐收缩为长约1毫米的圆锥至圆柱形喙基,喙长6~10毫米,纤细;冠毛白色,长约6毫米。花期4~9月,果期5-10月。[2]

折叠 编辑本段 生长环境

广泛生于中、低海拔地区的山坡草地、路边、田野、河非依波增谓当望运粮父双滩。

折叠 编辑本段 布情况

中国江苏、湖北、河南、及环沉建宜序蛋义敌额处安徽、浙江、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、山东、浙江、福建北协业脚黄担胡部、台湾、湖南、广东北部、四川、贵州、云南等地区。朝鲜、蒙古、俄罗斯也有分布。[1]

折叠 编辑本段 栽培技术

密品固妒严节房频发折叠 种子准备

蒲公英蒲公英蒲公英是多年生宿根性植物,野生条件下二年生植株就能开花结籽,初夏为开花结数随生长年限而增多,有的单株开花数达20个以上,优良品种单株开花数量可高达20个以上,开花后经13~15天种子即成熟。

花盘外壳由绿变为黄绿,种子由乳白色变褐色时即可采收。切不要等到花盘开裂时再采收,否则种子易飞散失落损失较大。般每个头状花序种子数都在100粒以上。大叶型蒲公英盐你罪请粒妒场负月电种子千粒重为2克左右,小叶型蒲公英种子千粒重为0.8~1.2克左右。

采种时可将蒲公英的花盘摘下,放在室内存放后熟一天,待花盘全部散开,再阴干1~2天至种子半干时,用手搓掉种子尖端的绒毛,然后晒干种子备用。

在蒲公英野生资源丰富的地方,也可直接控取野生蒲公英的根用于栽培。通常在10月份,挖根后集中栽培于大棚中,株行距8厘米×3厘米,栽后浇足水,至次年2月即可萌发新叶,这时再施一次有机肥,生长到一定程度即可采叶上市。

折叠 万守万地施肥

选疏松肥沃、排水良好的砂质壤土种植。大举春守要亩施有机肥2000~3500千克,混合过磷酸钙15千克,均匀地撒到地面上。深翻地20~25厘米,整平耙细,做平畦宽1.2米、长10米、起20厘米高小垄。

蒲公英播种前,应先翻地作畦,在畦内开浅沟,沟距12厘米,沟宽10厘米,然后将种子播在沟内,播种后覆土,土厚0.3~0.5厘米。播种时要求土壤湿润,如土壤干旱,在播种前两天浇透水。春播最好进行地膜覆盖,夏播雨水充足,可不覆盖。

折叠 播种繁殖

蒲公英种子蒲公英种子蒲公英繁殖采用种子繁殖。种子无休眠期,成熟采收后的种子,从春到秋可随时播种。根据场需求,冬季也可在温室内播种,露地直播采用条播,在畦面上按行距25~30厘米开浅横沟,播幅约10厘米,种子播下后覆土1 厘米,然后稍加镇压。播种量每亩0.5~0.75千克。平畦撒播,亩用种1.5~2.0千克。品质优良的蒲公英良种每亩的播种量仅为25~50克。播种后盖草保温,出苗时揭去盖草,约6天可以出苗。

为提早出苗可采用温水烫种催芽处理,即将种子置于50~55℃温水中,搅动至水凉后,再浸泡8小时,捞出种子包于湿布内,放在25℃左右的地方,上面用湿布盖好,每天早晚用温水浇1次,约3~4天种子萌动即可播种。成熟的蒲公英种子没有休眠期,当气温在在15℃以上时即可将种子播在湿润土壤中。经过90个小时左右即可发芽。种子在土壤温度15℃左右时发芽较快,在25~30℃以上时,发芽慢,所以从初春到盛夏都可进行播种。

根据试验结果得知:5月未采收种子后立即播种,从播种至出苗需10~12天;延至夏季7~8月份播种,则从播种到出苗需15天。播种量一般每平方米为3~4克左右,可保苗700~1000株。

折叠 田间管理

播种当年的田间管理:出苗前,保持土壤湿润。如果出苗前土壤干旱,可在播种畦的畦面先稀疏散盖一些麦秸或茅草;然后轻浇水,待苗出齐后用杈子扒去盖草;出苗后应适当控制水分,使幼苗茁壮生长,防止徒长和倒伏;在叶片迅速生长期,要保持田间湿润,以促进叶片旺盛生长;冬前浇1次透水,然后覆盖马粪或麦秸等,利于越冬。

中耕除草:当蒲公英出苗10天左右可进行第1次中耕除草,以后每10天左右中耕除草1次,直到封垄为止;做到田间无杂草。封垄后可人工拔草。

间苗、定苗:结合中耕除草进行间苗定苗。出苗10天左右进行间苗,株距3~5厘米,经20~30天即可进行定苗,株距8~10厘米,撒播者株距5厘米即可。

肥水管理:蒲公英抗病抗虫能力很强,一般不需进行病虫害防治,田间管理的重点主要是肥和水。蒲公英虽然对土壤条件要求不严格,但是它还是喜欢肥沃、湿润、疏松、有机质含量高的土壤。所以在种植蒲公英时,每667平方米施2000~3500千克农家肥作底肥,每67平方米还须施17~20千克硝铵作种肥。播种后,如果土表没有覆盖,就应经常浇水,保持土壤湿润,以保证全苗。出苗后,也要始终保持土壤有适当的水分。

生长期间追1~2次肥。并经常浇水,保持土壤湿润,以保证全苗及出苗后生长所需。播种当年的幼嫩植株可以不采叶,等到第2年才开始采收,此时植株品质好,产量高。秋播者入冬后,在畦面上每亩撒施有机肥2500千克、过磷酸钙20千克,既起到施肥作用,又可以保护根系安全越冬。翌春返青后可结合浇水施用化肥(亩施尿素10~15千克、过磷酸钙8千克)。为提早上市,早春可采用小拱棚覆盖。秋末冬初,应浇1次透水,然后在畦面覆盖马粪或麦秸等,以利根株越冬和翌年春季较早萌发新株。

采收:蒲公英可在幼苗期分批采摘外层大叶供食,或用刀割取心叶以外的叶片食用。每隔15~20天割1次。也可一次性割取整株上市。一般每亩地每次收割可产700~800千克。

采收时可用钩刀或小刀挑挖,沿地表1~1.5厘米处平行下刀,保留地下根部,以长新芽。先挑大株收,留下中、小株继续生长;也可像东北地区的一些地方掰收芹菜叶那样采收,但叶片是分散的,不成叶束。单位面积产量:露地栽培,平均每平方米产0.8~1.0千克;大棚栽培,平均每平方米产1.2~1.7千克;温室栽培,平均每平方米产1.5~2.4千克。

折叠 编辑本段 病害防治

折叠 叶斑病

叶面初生针尖大小褪绿色至浅褐色小斑点,后扩展成圆形至椭圆形或不规则状,中心暗灰色至褐色,边缘有褐色线隆起,直径3~8毫米,个别病斑20毫米。

折叠 斑枯病

初于下部叶片上出现褐色小斑点,后扩展成黑褐色圆形或近圆形至不规则形斑,大小5~10毫米,外部有一不明显黄色晕圈。后期病斑边缘呈黑褐色。

折叠 锈病

主要危害叶片和茎。初在叶片上现浅黄色小斑点,叶背对应处也生出小褪绿斑。后产生稍隆起的疱状物,疱状物破裂后,散出大量黄褐色粉状物,叶片上病斑多时,叶缘上卷。上述三种病害的防治方法是:注意田间卫生,结合采摘收集病残体携出田外烧毁;清沟排水,避免偏施氮肥,适时喷施植宝素等,使植株健壮生长,增强抵抗力;发病初期开始喷洒42%福星乳油8000倍液,或20.67%万兴乳油2000~30000倍液,或40%多?硫悬浮剂500倍液,或50%扑海因可湿性粉剂1500倍液,每10~15天1次,连续防治2-3次。采收前7天停止用药。

折叠 枯萎病

初发病时叶色变浅发黄,萎蔫下垂,茎基部也变成浅褐色。横剖茎基部可见维管束变为褐色,向上扩展枝条的维管束也逐渐变成淡褐色,向下扩展致根部外皮坏死或变黑腐烂。有的茎基部裂开,湿度大时产生白霉。

防治方法:提倡施用酵素菌沤制的堆肥或腐熟有机肥;加强田间管理,与其他作物轮作;选种适宜本地的抗病品种;选择宜排水的沙性土壤栽种;合理灌溉,尽量避免田间过湿或雨后积水;发病初期选用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液、或40%多?硫悬浮剂600倍液、或50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂400倍液、或30%碱式硫酸铜悬浮剂400倍液灌根,每株用药液0.4~0.5升,视病情连续灌2-3次。

折叠 采收

蒲公英的采收可分批采摘外层大叶供食,或用镰刀割取心叶以外的叶片食用,每隔30天割1次。采收时可用镰刀或小刀挑割,沿地表1~2厘米处平行下刀,保留地下根部,以长新芽。先挑大株收,留下中、小株继续生长。也可一次性整株割取上市,一般每亩地每次可收割2000~2500公斤。蒲公英整株割取后,根部受损流出白浆,10天内不宜浇水,以防烂根。蒲公英作中药材用时可在晚秋时节采挖带根的全草,去泥晒干以备药用。

折叠 编辑本段 主要价值

折叠 营养

蒲公英蒲公英生蒲公英富含维生素A、维生素C及钾,也含有铁、钙、维生素B2、维生素B1、镁、维生素B6、叶酸及铜。具体的元素含量主要是水分,每60克生蒲公英叶含水分86%,蛋白质1.6克,碳水化合物5.3克,热量约有108.8千焦。

蒲公英植物体中含有蒲公英醇、蒲公英素、胆碱、有机酸、菊糖等多种健康营养成分。性味甘,微苦,寒。归肝、胃经。有利尿、缓泻、退黄疸、利胆等功效。治热毒痈肿疮疡内痈目赤肿痛湿热黄疸小便淋沥涩痛、疔疮肿毒,乳痈,瘰疬,牙痛,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛。治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎,胃炎,肝炎,胆囊炎,尿路感染等。蒲公英可生吃、炒食、做汤,是药食兼用的植物。

折叠 药用

性味:苦甘,寒。

 1. 《唐本草》:味甘,平,无毒。
 2. 李杲:微苦,寒。
 3. 本草述》:甘,平微寒。
 4. 广州部队《常用中草药手册》:苦甘,寒。

归经:入肝、胃经。

 1. 李杲:足少阴经。
 2. 《本草衍义补遗》:入阳明、太阴经。

功能主治:清热解毒,利尿散结。治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎,胃炎,肝炎,胆囊炎,尿路感染。

 1. 《唐本草》:主妇人乳痈肿。
 2. 本草图经》:敷疮,又治恶刺及狐尿刺。
 3. 《本草衍义补遗》:化热毒,消恶肿结核,解食毒,散滞气。
 4. 滇南本草》:敷诸疮肿毒,疥癞癣疮;祛风,消诸疮毒,散瘰疬结核;止小便血,治五淋癃闭,利膀胱。
 5. 纲目》:乌须发,壮筋骨。
 6. 医林纂要》:补脾和胃,泻火,通乳汁,治噎膈。
 7. 《纲目拾遗》:疗一切毒虫蛇伤。
 8. 随息居饮食谱》:清肺,利嗽化痰,散结消痈,养阴凉血,舒筋固齿,通乳益精。
 9. 岭南采药录》:炙脆存性,酒送服,疗胃脘痛。
 10. 《山东中药》:为解毒、消炎、清热药。治黄疸,目赤,小便不利,大便秘结。
 11. 广州部队《常用中草药手册》:清热解毒,凉血利尿,催乳。治疔疮,皮肤溃疡,眼疾肿痛,消化不良,便秘,蛇虫咬伤,尿路感染。
 12. 《上海常用中草药》:清热解毒,利尿,缓泻。治感冒发热,扁桃体炎,急性咽喉炎,急性支气管爽,流火,淋巴腺炎,风火赤眼,胃炎,肝炎,骨髓炎。

用法用量:内服:煎汤,0.3~1两(大剂2两);捣汁或入散剂。外用:捣敷。

禁忌:阳虚外寒、脾胃虚弱者忌用。

 1. 用量过大:常规用量煎服后,偶见有胃肠道反应,如恶心、呕吐、腹部不适及轻度泄泻。大剂量(30g/kg)灌服煎剂3天,可见实验兔子肝细胞及肾小管上皮细胞轻度浊肿,肾小管变窄,其它无明显改变。小鼠和兔亚急性毒性试验,尿中可出现少量管型,肾小管上皮细胞浊肿。
 2. 过敏反应:服用蒲公英煎剂、蒲公英酒浸剂后,个别人会出现荨麻疹、全身瘙痒等过敏反应。蒲公英注射剂静脉滴注后,亦偶有寒战、面色苍白、青紫或精神症状。
 3. 药不对证:主要是寒热不分,不加辨证而滥用蒲公英治疗各种感染。临床上所见的感染多数为热证,用蒲公英一般不会有不良反应。但少数感染属于阴寒证,无热象,病程多较长,病人体质虚弱。笔者普见有人用大剂量蒲公英治疗阴寒证,结果病人出现食欲减退、倦怠、疲乏、出虚汗、面色苍白。感染灶并无好转之象。将蒲公英清热解毒的作用简单地看成能抗菌消炎而加以滥用,会产生不良反应。

各家论述

 1. 本草经疏》:蒲公英昧甘平,其性无毒。当是入肝入胃,解热凉血之要药。乳痈属肝经,妇人经行后,肝经主事,故主妇人乳痈肿乳毒,并宜生暖之良。
 2. 《本草述》:蒲公英,甘而微余苦,是甘平而兼有微寒者也。希雍有曰:甘平之剂点朗肝肾。'昧此一语,则知其入胃而兼入肝肾矣,不然,安能凉血、乌须发,以合于冲任之血脏乎?即是思之,则东垣所谓肾经必用者,尤当推而广之,不当止以前所主治尽之也。
 3. 本草新编》:蒲公英,至贱而有大功,借世人不知用之。阳明之火,每至燎原,用白虎汤以泻火,未免太伤胃气。盖胃中之火盛,由于胃中士衰也,泻火而土愈衰矣。故用自虎汤以泻胃火,乃一时之极宜,而不可恃之为经久也。蒲公英亦泻胃火之药,但其气甚平,既能泻火,又不损土,可以长服久服而无碍。凡系阳明之火起者,俱可大剂服之,火退而胃气自生。但其泻火之力甚微,必须多用,一两,少亦五、六钱,始可散邪辅正耳。或问,蒲公英泻火,止泻阳明之火,不识各经之火,亦可尽消之乎?曰,火之最烈者,无过阳明之焰,阳明之火降,而各经余火无不尽消。蒲公英虽非各经之药,而各经之火,见蒲公英而尽伏,即谓蒲公英能消各经之火,亦无不可也。或问,蒲公英与金银花,同是消痈化疡之物,二物毕竟孰胜?夫蒲公英止入阳明、太阴二经,而金银花则无经不入,蒲公英不可与金银花同于功用也。然金银花得蒲公英而其功更大。
 4. 医林纂要》:蒲公英点能化热毒,解食毒,消肿核,疗疔毒乳痈,皆泻火安上之功。通乳汁,以形用也。固齿牙,去阳阴热也。人言一茎两花,高尺许,根下大如拳,旁有人形拱抱,捣汁酒和,治噎隔神效。吾所见皆一茎一花,亦鲜高及尺者,然以治噎膈。
 5. 本草求真》:蒲公英,入阳明胃、厥阴肝,凉血解热,故乳痈、乳岩为首重焉。缘乳头属肝,乳房属胃,乳痈、乳岩,多因热盛血滞,用此直入二经,外敷散肿臻效,内消须同夏枯、贝母、连翘、自英等药同治。
 6. 本草正义》:蒲公英,其性清凉,治一切疗疮、痈疡、红肿热毒诸证,可服可敷,颇有应验,而治乳痈乳疗,红肿坚块,尤为捷效。鲜者捣汁温服,干者煎服,一味亦可治之,而煎药方中必不可缺此。
 7. 本草图经》:敷疮,又治恶刺及狐尿刺。
 8. 《本草衍义补遗》:化热毒,消恶肿结核,解食毒,散滞气。
 9. 《滇南本草》:敷诸疮肿毒,疥癞癣疮;祛风,消诸疮毒,散瘰疬结核;止小便血,治五淋癃闭,利膀胱。
 10. 《本草新编》:蒲公英,味苦,气平。入阳明、太阴。溃坚肿,消结核,解食毒,散滞气。

附方:

 1. 治乳痈:蒲公英(洗净细锉),忍冬藤同煎浓汤,入少酒佐之,服罢,随手欲睡,是其功也。(《本草衍义补遗》)
 2. 治急性乳腺炎:蒲公英二两,香附一两。每日一剂,煎服二次。(内蒙古《中草药新医疗法资料选编》)
 3. 治产后不自乳儿,蓄积乳汁,结作痈:蒲公英捣敷肿上,日三、四度易之。(《梅师集验方》)
 4. 治瘰疬结核,痰核绕项而生:蒲公英三钱,香附一钱,羊蹄根一钱五分,山茨菇一钱,大蓟独根二钱,虎掌草二钱,小一枝箭二钱,小九古牛一钱。水煎,点水酒服。(《滇南本草》)
 5. 治疳疮疔毒:蒲公英捣烂覆之,别更捣汁,和酒煎服,取汗。(《纲目》)
 6. 治急性结膜炎:蒲公英、金银花。将两药分别水煎,制成两种滴眼水。每日滴眼三至四次,每次二至三滴。(《全展选编·五官》)
 7. 治急性化脓性感染:蒲公英、乳香、没药、甘草,煎服。(《中医杂志》(11):31,1965)
 8. 治多年恶疮及蛇螫肿毒:蒲公英捣烂,贴。(《救急方》)
 9. 治肝炎:蒲公英干根六钱,茵陈蒿四钱,柴胡、生山栀、郁金、茯苓各三钱。煎服。或用干根、天名精各一两,煎服。
 10. 治胆囊炎:蒲公英一两。煎服。
 11. 治慢性胃炎、胃溃疡:蒲公英干根、地榆根各等分,研末,每服二钱,一日三次,生姜汤送服。(⑨方以下出《南京地区常用中草药》)
 12. 治胃弱、消化不良,慢性胃炎,胃胀痛:蒲公英一两(研细粉),橘皮六钱(研细粉),砂仁三钱(研细粉)。混合共研,每服二至三分,一日数回,食后开水送服。(《现代实用中药》)
 13. 用于烧伤合并感染:以鲜蒲公英捣烂,加入少许75%酒精调敷患处。(《中西医结合杂志》1987;(5):301)
 14. 治疗胃痛:蒲公英20~30g,丹参25~30g,白芍15~30g,甘草10~30g,日1剂水煎服,1个月为1疗程。(《上海中医药杂志》1984(2):33)
 15. 治疗急性胆道感染:蒲公英30g,柴胡10g,郁金12g,川楝6g,刺针草30g。水煎服。(《新编常用中草药手册》第33页)
 16. 治疗腮腺炎:以鲜蒲公英30g捣碎,加入1个鸡蛋清中搅匀,加冰糖适量,捣成糊状,外敷患处。日换药1次。(《中药现代临床应用手册》1993;12)
 17. 治急性热病、上呼吸道感染、扁桃体炎等:蒲公英、大青叶、板蓝根、金银花各12g,水煎服。
 18. 治乳腺炎、阑尾炎、疮疖疗肿:蒲公英、金银花、连翘各15g,山甲、当归、赤芍各10g,水煎服,或单用其鲜品捣烂局部外敷。
 19. 治目赤红肿:蒲公英30g,黄芩10g,水煎,熏洗患眼。
 20. 治尿路感染:蒲公英30g,萆薢、生蒲黄、木通、车前子各10g,水煎服。

临床应用

⑴单味新鲜者,捣碎,取汁直接敷于痛处,治肺癌引起的疼痛。

⑵单味新鲜者,捣碎,加鸡蛋清(少加白糖)调糊,外敷,治流行性腮腺炎。

⑶单味捣烂取汁,高温消毒后点眼,治砂眼痒痛。

民族用药

藏药 哇库尔那保:全草治培根木保病,瘟病时疫,血病,赤巴病《中国藏药》。克什芒:全草治溃疡,高烧,肠胃炎,胆囊炎《青藏药鉴》。

蒙药 巴嘎巴盖-其其格:治乳痈,瘟疫,淋巴结炎,黄疸,口苦,口渴,发烧,胃热,不思饮食,“宝日”病,食物中毒,陈热《蒙植药志》。

苗药 Reib wud mangb弯务骂,Vob eb wel窝欧吾,Uab berx ferx蛙本反:全草治乳腺炎,治疥疮《苗医药》。Vob heeb wek fieex窝灰窝非:全草主治乳腺炎,疥疮《苗药集》。

彝药 全草治食积不化,腹胀胸满,肺肠痈疡,肝胆湿热,疔疮肿毒,热淋涩痛,久婚不孕《哀牢》。

傈僳药 阿纳拉切白:根治急性乳腺炎,淋巴腺炎,疖毒疮肿,急性扁桃腺炎,急性气管炎,肾炎,胆囊炎,尿路感染,各种结核《滇药录》。阿拿拉茄百:全株治上呼吸道感染,急性扁桃腺炎,流行性腮腺炎,急性乳腺炎,急性阑尾炎,尿路感染,肝炎,目赤肿痛,乳汁不通;外用于疮痈,毒蛇咬伤《滇省志》。

傣药 梗囡(德傣):根治小儿黄瘦,老人体弱《滇药录》。蒲公英(德傣):根治黄水疮《德傣药》。

土家药 肥猪草:全草治火眼,奶痈,肺火,疮疖肿毒《土家药》。

折叠 食用

食用方法

⑴腌泡的蒲公英花蕾,经常吃具有提神醒脑的功效。

⑵蒲公英的根可以吃,也可以用来替代咖啡。

⑶蒲公英的花可以做酒。

⑷蒲公英的叶子可生吃,其苦味与味道强烈的油和醋相混合时会产生一种不错的味道。

⑸蒲公英不仅可以生吃,也可烹食。蒲公英炒肉丝具有补中益气解毒的功效。

⑹用沸水焯蒲公英1~2分钟,然后再烹饪可减少一些苦味。

折叠 美容

材料:蒲公英100克,绿豆50克,蜂蜜10克。

做法:将蒲公英放入锅里煎水,取净汁500毫升;再往蒲公英汁液中加入绿豆,煮至绿豆开花,调入蜂蜜即成。吃绿豆喝汤,同时将余汤涂脸,30分钟后洗去。连续内吃外用1周以上就会有明显的效果。

折叠 编辑本段 植物文化

折叠 传说一

相传在很久以前,有个十六岁的大姑娘患了乳痈,乳房又红又肿,疼痛难忍。但她羞于开口,只好强忍着。这事被她母亲知道了。封建社会,从未听说过大姑娘会患乳痈,以为女儿做了什么见不得人的事。姑娘见母亲怀疑自己的贞节,又羞又气,更无脸见人,便横下一条心,在夜晚偷偷逃出家园投河自尽。事有凑巧,当时河边有一渔船,上有一个蒲姓老公和女儿小英正在月光下撒网捕鱼。他们救起了姑娘,问清了投河的根由。第二天,小英按照父亲的指点,从山上挖了一种小草,洗净后捣烂成泥,敷在姑娘的乳痈上,不几天就霍然而愈。以后,姑娘将这草带回家园栽种。为了纪念渔家父女,便叫这种野草为蒲公英。

折叠 传说二

据说“谁能找到紫色的蒲公英谁就能得到完美的爱情。”

有一位大户人家的小女儿叫朝阳,深得双亲的宠爱。可朝阳到了十七八岁时,还没有找到心仪的郎君,而父母也不舍得心爱的女儿离开他们,所以对此事也并没有怎么放心里。

有一天朝阳带着贴身丫环在街上玩耍,她看到了一个挑着草药的英俊小伙子。采药的英俊小伙子也注意到了美丽的朝阳,但是他们只能相视一笑,因为那时的传统观念是男女授受不亲,当小伙子的身影消失在人流后,她的芳心也已被带走。

此后。朝阳时常向下人们打听那个采药郎的情况,她得知自己心仪的郎君叫蒲公,他曾饱读诗书,学识渊博,但是后来因其父母早逝,落得家境贫寒,所以才以采药为生,而蒲公也时常想起朝阳,可他想到自己家境贫寒,而心生自卑。

终于,有一天朝阳对父母说此事,但却遭到了父母强烈的反对。

父母没有倔强过女儿,便勉强答应了。他们成亲后,由于父母和亲人对蒲公还是有很多的不满与歧视,朝阳和蒲公商量后做出了一个心甘情愿的决定——浪迹天涯。

朝阳和蒲公后来浪迹到一个风景秀丽的小山村,在瓦窑的前边的小溪边长着很多的蓝色的野花,他们决定就在此居住,瓦窑的生活虽然艰苦,但他们却生活的很幸福,并且朝阳还生下了一个女儿,在朝阳生女儿的那天,小溪边的蓝色野花开得出奇的鲜艳,朝阳因此为女儿取乳名为——兰若。

然而由于局势荡乱,没过多久,蒲公被迫着去参军打仗了,这一去就是十八年!

十八年后一天,一个天大的好消息像一阵春风传入了朝阳的耳中,蒲公回来了!并且因战功卓著,已做了大将军,朝阳听后无比的激动、喜悦这个她盼望了十八年的消息使她太过于激动,加上朝阳的相思成疾,她晕倒了。

朝阳在弥留之际,带着无限依恋的眼神对蒲公说:“好好照顾兰若,还记得山上遍地的野花吗?带着它们去前线吧,它们不但能吃,还能疗伤,当你们想我的时候它们就会随风飘扬在你们身边!”说完后朝阳就化作成无数的白色花朵飘扬在天空。后来蒲公带着兰若和很多的野花离开了瓦窑,蒲公行军作战数万里,沿途他都会拿那些野花出来让它们随风飘落在大地,从此满山遍野随处都可以看见那美丽而自强的野花。

折叠 花语

蒲公英花蒲公英花蒲公英花语:有着充满朝气的黄色花朵,花语是“无法停留的爱”。

紫蒲公英:呈淡紫色的蒲公英,花语是‘传说的紫色,属性暗。传说谁能找到紫色的蒲公英,谁就能得到完美的爱情。请注意:事实上蒲公英没有紫色的,所谓“紫色蒲公英”是指大蓟

秋蒲公英的花朵蕴含着丰富的花蜜,因此每当开花时节,蜜蜂会蜂拥而至。所以它的花语是“诱惑”。

飞箭蒲公英:冠以飞箭之名的蒲公英,花语是“瞄准弹珠”,属性风。

参考资料

阅读全文

热点资讯

我的关注