2022-06-20 06:50:15

- 汉字 免费编辑 修改义项名

B 添加义项
?
义项指多义词的不同概念,如李娜的义项:网球运动员、歌手等;非诚勿扰的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 查看详细规范>>
所属类别 :
汉字
汉字
编辑分类

密异体字:宻

汉字首尾分解:宀山汉字部件分解:宀山

笔顺读写:捺捺折捺折捺撇捺竖折竖

(形声。从山,从宓( mì ),宓亦声。处"。"宓"与"山"联合起来表示"山中的隐藏处"。本义:山中的隐蔽处、层山叠丘之间的缝隙、小空间、小空地。引申义:重山叠丘、群山掩蔽。再引申义:掩蔽、周严)

基本信息

  • 中文名称

  • 外文名称

    dense

  • 解释

    "宓"意为"隐藏

  • 反义词

折叠 编辑本段 基本信息

拼音:mì 注音:ㄇㄧˋ

部首:宀,部外笔画:8,总笔画:11

五笔86&98:PNTM

仓颉:JPHU

郑码:W

四角号码:30772

UniCode:CJK 统一汉字 U+5BC6

折叠 编辑本段 字形结构

异体字:宻

汉字首尾分解:宀山汉字部件分解:宀山

笔顺读写:捺捺折捺折捺撇捺竖折竖

折叠 编辑本段 详细释义

名词

(1) (形声。从山,从宓( mì ),宓亦声。"宓"意为"隐藏处"。"宓"与"山"联合起来表示"山中的隐藏处"。本义:山中的隐蔽处、层山叠丘之间的缝隙、小空间、小空地。引申义:重山叠丘、群山掩蔽。再引申义:掩蔽、周严)

(2) 同本义(意思是山多) [a hall-like space in the mountain]

密,山如堂者。--东汉·许慎《说文》

松柏之鼠,不知堂密之有美枞。--《尸子》

(3) 隐蔽的地方 [concealed place]

不窥密。--《礼记·少仪》。注:"隐曲处也。"

(4) 姓

形容词

(1) 假借为"比"。稠密;多 [dense;close;numerous]

密,稠 也,疏之对也。--《增韵》

密云不雨。--《易·小畜卦》

加密石焉。--《国语·晋语八》

以陈楚之密迩于 楚。--《左传·文公十七年》

密布字印。--宋· 沈括《梦溪笔谈·活板》

密则无态。--清·龚自珍《病梅馆记

(2) 又如:文理有疏密;斫直删密;密札札,密匝匝(严实稠密的样子);密茂(茂密);密茫茫(繁茂密集无边无际的样子);密茸茸(密集丛生的样子);密丛丛(茂盛丛集的样子)。

(3) 亲密(强调关系上的亲近) [close;intimate]

情好日密。--《三国志·诸葛亮传》

昵交密友,亦不半在。--陆机《叹逝赋序》

(4) 又如:密近(帝王左右亲近信用的人);密坐(靠近而坐,形容关系亲密)。

(5) 秘密的,隐密的,慎密的 [secret]。

密移造化出闽山,禁御新栽荔枝丹。--《宣和殿荔枝》

密通洞庭。--唐·李朝威《柳毅传》

密奏请皇上。--清·梁启超《谭嗣同传》

(6) 又如:宦人密侍;出密诏示之;荣禄密谋;奉有密诏;密章(秘密奏章);密启(秘密的书画);密揭(秘密的奏疏式文告);密幄(密室);密诏(秘密的诏书)。

(7) 紧密 [lose together]

其土欲故,其筑欲密。--柳宗元《种树郭橐驼传

(8) 通"谧"。安宁;安定;安静 [stable;quiet]

成王不敢康,夙夜基命宥密。--《诗·周颂·昊天有成命》

密,静也。--《尔雅·释诂》

四海遏密八音。--《书·舜典》。传:"密,静也。"

止旅乃密。--《诗·大雅·公刘》

京室密清。--《文选·张衡·东京赋》

(9) 又如:密如(安定的样子);密清(安静洁净)

(10) 深;幽深 [deep]。如:密恩(深恩);密深(深切);密款(内心的真诚)

(11) 严密 [precise;well-conceived]

古之为国者,甚虑敌深,其防患密。--辛弃疾《美芹十论》

刘桢壮而不密。-- 曹丕《典论论文》

凡道必周密。--《管子·内业》

(12) 又如:密心(精细的用心);密巧(精细,纤巧);密石(纹理细密的石料);密要(精密准确);密科(繁苛的法律条文)

(13) 通"默"。不语 [tacit;silent]

公密而不应。--《庄子·达生》

动词

(1) 接近 [approach;be close to]

以敝邑介在东表,密迩仇雠,寡君将君是望。--《左传·襄公三年》

(2) 封闭,闭藏 [seal;close down]。如:密固(密封严实);密迹(匿迹,不露形迹);密椟(密藏于匣子中)

折叠 编辑本段 常用词组

1.密报 mìbào

(1)[report secretly]∶悄悄告知。

是谁密报了消息。

(2)[secret report]∶秘密的消息;机密的报告。

得到了地下人员的密报。

2.密闭 mìbì

[seal off] 严密封闭杜绝出入。

大门密闭着

3.密闭 mìbì

[airtight] 紧密不漏气或密不通风。

密闭货舱

4.密布 mìbù

[be densely covered] 充满;稠密分布;遮蔽整个表面。

密布旷野的蝗虫

像筋络一样密布在山坡上的羊肠小道。

5.密电 mìdiàn

[cipher telegram] 密码电报,也指拍发密码电报。

6.密度 mìdù

[density] 通常指每一空间单位(如面积、长度、体积)的量(如质量、电量、能量)的分布--分别称面密度、线密度和体密度。

7. 秘而不宣 mì'érbùxuān

[hush-hush] 指官方封锁秘密而不宣告。

秘而不宣的任务。

8.密封 mìfēng

[seal off (up);seal airtight;close] 严密地封闭

密封舱

密封容器

用于密封函件和遗嘱的印章

9.密缝 mìféng

[renter] 对布匹的裂缝进行密合

10.密集 mìjí

[thick] 使紧密,数量很多地聚集在一处

密集这个排的火力,击退敌人的一切反攻

11.密集 mìjí

[concentrated;be crowded together;be thick and fast] 很紧密地挤在一起的

密集的人群

12.密件 mìjiàn

[a confidential paper or letter;classified material or matter] 需要保守秘密或在内部传阅的文件

13.密林 mìlín

(1)[thick (dense) forest] 树木长得很密的树林

密林中的枪声

(2);也可指原始森林

在西双版纳的密林中

14.密令 mìlìng

[secret orders] 秘密下达的、只为少数人所知的命令、使命

密令处决

下达一道密令

15.密麻麻 mìmámá

[dense] 多而密的样子

密麻麻的人群

16.密码 mìmǎ

[cipher;cryptogram;secret code] 主要限定于个别人理解(如一则电文)的符号系统

密码电报

密码式打字机

17.密密 mìmì

(1)[thick]∶浓密;稠密密密的草丛

(2)[close]∶密闭的样子;严密穿得密密实实的

18.密密层层 mìmi-céngcéng

[packed closely layer upon layer] 多而密的样子

密密层层的野草

19.密密匝匝 mìmi-zāzā

[close;dense;thick] 密集的;茂密的;满满的

邮递员把邮袋装得密密匝匝的

20.密谋 mìmóu

[conspire;scheme;plot] 秘密地谋划,也指秘密地计划

荣禄密谋。-- 清· 梁启超《谭嗣同传》

21.密排 mìpái

[solid matter] 行与行之间不加铅条的排版方式,或者在机械排版时活字按字体本身的大小浇铸

22.密切 mìqiè

[close;intimate] 彼此间关系亲近;使关系接近

经济、政治和法律原则的密切关系

23.密切 mìqiè

[carefully;closely] 慎密,仔细

密切注视

24.密商 mìshāng

[hold private counsel;discuss secretly] 秘密地商榷计议

密商计策

25.密使 mìshǐ

[secret envoy (emissary)] 肩负特殊使命、秘密使命的使者

总统密使

26.密室 mìshì

[a room used for secret purpose] 用于秘密活动的房间

密室垂帘。--《聊斋志异·促织》

27.密实 mìshi

[dense;thick;be closely knit] 组织细密、坚实

这种水果密实

28.密谈 mìtán

[talk secretly;confidential talk;talk behind closed doors] 私下里秘密交谈

29.密探 mìtàn

[secret agent;spy] 亦称"侦探",暗中监视别人言行来获得情报的人

30.密文 mìwén

[ciphertext] 全文或其(组成)部分的密码形式

31.密西西比 Mìxīxībǐ

[Mississippi] 美国南部一州,面积123584平方公里,首府杰克逊。工农业并重,长绒棉全国第一,石油天然气亦丰富

32.密友 mìyǒu

[confident;pal;bosom (close) friend] 即知己,亲近要好的朋友

33.密语 mìyǔ

(1)[cipher]∶秘密的通信用语。也叫"暗语"

(2)[talk secretly]∶秘密交谈

低头密语

34.密约 mìyuē

(1)[make a secret appointment]∶秘密约会;秘密约定

(2)[secret treaty]∶秘密签订的条约

35.密诏 mìzhào

[secret imperial edict] 内容秘密的诏书

36.密植 mìzhí

[close planting;serried row planting] 缩小栽种的行距或株距,使单位面种的栽种密度增加

37.密致 mìzhì

(1)[dense]∶结构坚实致密

折叠 编辑本段 古籍解释

康熙字典

《唐韵》美毕切《集韵》《韵会》莫笔切《正韵》觅笔切,ࠀ�音蜜。《尔雅·释山》山如堂者密。《郭璞注》山形如堂室者曰密。尸子,松柏之鼠,不知堂密之有美枞。一曰静也。

《玉篇》止也,默也,深也。《易·系辞》圣人以此洗心,退藏於密。《诗·周颂》夙夜基命宥密。《注》谓所以承藉天命者,宏深而静密也。

《增韵》稠也,疎之对也。《易·小畜》密云不雨。《诗·大雅》止旅乃密。《注》言其居止之众,日以益密也。

《史记·功臣年表》罔亦少密焉。

秘也。《易·系辞》几事不密,则害成。

《礼·乐记》阴而不密。《注》密言闭也。

《礼·少仪》不窥密。《注》曲隐处也,嫌伺人阴私也。

近也。《书·毕命》密迩王室,式化厥训。

国名。密须氏,姞姓之国。《诗·大雅》密人不恭。

州名。古姑幕城,秦琅邪,隋为密州。因水以名。

姓。《正字通》汉尚书密忠,宋有密佑。

复姓。《何氏姓苑》密茅氏,琅邪人。

有密革氏,密须氏。

叶明秘切,音媚。《江淹·齐高帝诔》宋主陵遐,紫殿遏密。话言之诏,贻在英粹。 《集韵》或省作ࡶ�,俗作宻。

折叠 编辑本段 方言汇集

◎ 粤语:mat6

◎ 客家话:[梅州腔] met8 [陆丰腔] met8 [客语拼音字汇] med6 mi1 mid6 [东莞腔] mit8 [客英字典] met8 mit8 [台湾四县腔] mit8 mi1 met8 [沙头角腔] mit8 [宝安腔] mit8 [海陆丰腔] mit8 mi1 met8

◎赣语:mip4

折叠 编辑本段 同音字

秘 |泌 |靡 |糜 |谜 |米 |密 |迷 |眯 |蜜 |觅 |弥 |幂 |醚 |蘼 |縻 |汨 |麋 |祢 |猕 |弭 |谧 |芈 |脒 |敉 |嘧 |糸 |侎 |冖 |冞 |幂 |劘 |塓 |孊 |宻 |峚 |幎 |幦 |幺 |弥 |戂 |摵 |擟 |擵 |攠 |榓 |樒 |祢 |櫁 |洣 |淧 |渳 |溟 |滵 |漞 |沵 |濗 |弥 |灖 |熐 |爢 |獯 |猕 |瓕 |眫 |眽 |眯 |瞴 |秘 |祢 |簚 |籋 |粎 |罙 |羃 |芈 |葞 |蒾 |蓂 |蔝 |蔤 |藌 |蝆 |袮 |觅 |觅 |覛 |詸 |谜 |谧 |醾 |醿 |釄 |銤 |鑖 |镾 |鸍 |麊 |麛 |鼏|蜜|

折叠 编辑本段 英文翻译

1. dense

2. intimate

3. close

4. secret

折叠 编辑本段 社会影响

2020年12月,2020日本年度汉字出炉:"密"字当选 。

阅读全文

热点资讯

我的关注