2022-06-30 14:38:37

java程序设计 - 2017年中国铁道出版社出版的图书 免费编辑 修改义项名

所属类别 :
图书
图书
编辑分类

《Java程序设计》是2017年中国铁道出版社出版的图书。

基本信息

 • 书名

  Java程序设计

 • 作者

  张炜,冯贺,许研主编

 • 类别

  图书>教材>研究生/本科/专科教材>工学

 • 出版社

  中国铁道出版社

 • 出版时间

  2017年

 • 开本

  16 开

 • 装帧

  平装-胶订

 • ISBN

  9787113233556

折叠 编辑本段 内容简介

本书根据 Java 语言面向对象的本质特征以及面向对象程序设计课程的基本教学要求,向读者循序渐进地介绍了 Java 语言重要的知识胶夜霉点,特别强调了 Java 面向对象编程的思想。全书分想戏柜谜为 11 章,分别介绍了搭建 Java 运行环境、 Java 基本语法、数据类型、

折叠 编辑本段 图书目录

第 1 章搭建 Java 运行环境 ..................... 1

1.1 初识 Java.................................... 1

1.1.1 Java 的产生与发展 ..............1

1.1.2 Java 的语言特性.................. 3

1.1.3 Java 的组成.......................... 4

1.2 搭建 Java 运朽和行环境................... 5

1.2.1 JDK 的安装配置.................... 5

1.2.2 Eclipse 的安装与配辨格奔置........... 9

第 2 章 Java 基本语法 ................................15

2.1 剖析 Java 的结构.........................15

2.1.1 你好,Java!........................15

2.1.2 简单数据类型.......................18

2.1.3 数据类型转换.......................24

2.2 翻滚吧, Java 代码!...............26

2.2.1 运算符与表达雄精击连式...................26

2.2.2 语句初探...............................35

2.3 数组 Arrays 类............................47

2.3.1 一维数组...............................47

2.3.2 二维数组...............................53

2.3.3 多维数组...............................56

第循体腊 3 章面向对象程序婚谅蜜设计 .......................63

3.1 类和对象......................................63

3.1.1 Java 中类和对象的理解 .....64

3.1.2 定义类和创建对象...............64

3.2 使用 Java 库中的类..................71

3.2.1 Date 类...................................72

3.2.2 Random 类.............................72

3.2.3 Point2D 类.............................73

3.2.4 Math 类..................................74

3.2.5 String 类.................................76

3.2.6 StringBuilder 类...................83

3.2.7 Character 类..........................86

3.3 静态变量、常量和方法 ..........88

3.4 数据域封装.................................91

3.5 this 引用.......................................92

第 4 章继承与多态 ....................................97

4.1 继承...............................................97

4.2 关于 super 关键字................... 100

4.3 方法的重写和重载的比较 .... 105

4.4 多态............................................. 108

4.5 protected 数据和方法............. 111

4.6 阻止扩展和重写...................... 112

第 5 章抽象类和接口 .............................. 116

5.1 抽象类......................................... 116

5.1.1 什么是抽象类..................... 117

5.1.2 常用抽象类-Calendar 类 ... 121

5.2 接口............................................. 123

5.2.1 什么是接口......................... 124

5.1.2 接口的作用......................... 125

5.1.3 Comparable 接口................. 128

5.3 抽象类和接口的比较............. 130

第 6 章面向对象程序设计的思考 ....... 137

6.1 类的抽象和封装...................... 137

6.2 面向对象程序的设计............. 139

6.3 类的关系.................................... 143

第 7 章异常处理和文本 IO ................... 157

7.1 异常............................................. 157

7.1.1 什么是异常......................... 157

7.1.2 异常的类型......................... 161

7.2 处理异常.................................... 164

7.2.1 try-throw-catch 机制 ..........164

7.2.2 throw 和 throws 异常处理

机制 ..................................... 165Java 程序设计

2

7.2.3 重新抛出异常和异常链 ..... 169

7.3 自定义异常.................................. 170

7.4 文件管理类 File......................... 172

7.5 文本 I/O........................................ 174

7.5.1 PrintWriter 类 ......................174

7.5.2 Scanner 类......................... 175

第 8 章 Java FX 界面开发 ....................... 185

8.1 Java FX 与 Swing 以及

AWT 的比较......................... 185

8.2 JAVA FX 程序的基本

结构········································ 186

8.3 Java FX 基础............................. 193

第 9 章事件驱动编程 ......................... 225

9.1 事件和事件源........................... 225

9.2 注册处理器和处理事件 ........229

9.3 内部类......................................... 235

9.4 匿名内部类处理器................. 242

9.5 鼠标事件 ....................................243

9.6 键盘事件.................................... 245

第 10 章 Java FX UI 组件 ................... 257

10.1Label.......................................... 258

10.2 按钮........................................... 261

10.3 复选框...................................... 264

10.4 单选按钮.................................. 268

10.5 文本域...................................... 271

10.6 文本区域.................................. 274

10.7 组合框...................................... 277

10.8 列表视图.................................. 280

10.9 滚动条...................................... 284

10.10 滑动条.................................... 287

10.11 示例学习:实现注册

界面 ......................................... 292

第 11 章 JAVA 的多线程机制 ................ 310

11.1 了解 JAVA 中的进程与

线程 .......................................... 310

11.2 掌握线程的创建与启动

方法 .......................................... 312

11.3 线程的优先级设置与

调度方法 ................................. 314

11.4 多线程的同步机制--

同步方法的使用 ................... 317

参考文献 ......................................................... 326

折叠 编辑本段 作者简介

张炜,男,安阳工学院计算机科学与信息工程学院讲师,近几年主要讲授课程《JSP程序设计》《Java语言程序设计》《云计算导论》等,研究方向:软件工程、云计算,近五年主编和参编教材5部,其中主编3部、副主编2部;论文共计11篇:中文核心论文4篇,EI检索论文3篇,CN论文4篇;省级科技成果共6项;教学科研奖励:省教育厅6项,一等奖1项,二等奖4项,三等奖1项;市科技进步奖4项,二等奖1项,三等奖3项。冯贺,安阳工学院计算机科学与信息工程学院讲师,主讲课程:Android开发、Java程序设计。 许研,安阳工学院计算机科学与信息工程学院讲师,兼任信息技术教研室主任。省级"专业综合改革试点"计算机科学与技术主要成员,省级特色专业"计算机科学与技术"的主要成员,校级优秀教学团队主要成员。近5年主编3部教材每本编写字数近10万字。主持参与教研、省科技厅鉴定项目8项。

目 录

阅读全文

热点资讯

我的关注