2021-12-02 17:46:35

免费编辑 添加义项名

B 添加义项
?
义项指多义词的不同概念,如李娜的义项:网球运动员、歌手等;非诚勿扰的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 查看详细规范>>
所属类别 :
汉字
汉字
编辑分类

弹,汉语常用字(一级字) ,读作dàn或tán,最早见于甲骨文 ,其本义为弹弓,又可引申为用手指敲击、拨或敲乐器,弹劾等义。

(基本信息栏参考资料 )

基本信息

 • 中文名称

 • 拼音

  dàn或tán

 • 注音

  ㄉㄢˋ或ㄊㄢˊ

 • 五笔

  XUJF

 • 部首

 • 总笔画

  11

 • 笔顺编号

  51543251112

 • 四角

  18256

 • 统一码

  U+5F39

 • 郑码

  yzke

 • 结构

  左右结构

 • 字级

  一级字、常用字

 • 平水韵

  十四寒 平声

折叠 编辑本段 基本信息

拼音:dàn 或tán

注音:ㄉㄢˋ 或ㄊㄢˊ

部首:弓,部首笔画:3 ,部外笔画:8总笔画:11

五笔86:XUJF

五笔98:XUJF

仓颉:NCWJ

笔顺编号:51543251112

四角号码:18256

Unicode:CJK

统一汉字 U+5F39

折叠 编辑本段 弹dàn

汉字释义

折叠 详细字义

〈名〉

1.形声。从弓,从单,单亦声。"单"意为"大力"。"弓"与"大力"联合起来表示"大力拉弓"。

本义:张弓。

引申义:张开弹射器;转义:箭、丸等弹射物。

2.同本义 [bullet]

弹,行丸也。--东汉·许慎《说文》

长安大道边,挟弹谁家儿?-- 唐·苏涣《变律》其三

3.又如:枪弹;弹子涡(卵石);枪林弹雨(形容战斗激烈);弹丸黑子(形容地域狭小)

4.形状像弹丸的东西,如圆形的果实;禽鸟的卵等 [a bullet-shaped thing]

其法乃以凫弹数十,黄、白各聚一器。--宋·周密《齐东野语》

5.弹弓[slingshot]

援弹飞丸,应弦而落。--北齐·魏收魏书

6.炸弹 [bomb]。如:燃烧弹;氢弹;烟幕弹;催泪弹。

7.另见 tán

折叠 常用词组

1.弹道 dàndào

[trajectory;path of projectile] 弹头被火药气体推出后,其重心运动的轨迹。分为内弹道外弹道。是射击学理论的重要概念之一。

2.弹弓 dàngōng

[catapult;slingshot] Y形木枝头上栓橡皮筋,用小石子或豆子当子弹的弓,尤指儿童用来打着玩或打小动物的弓

3.弹夹 dànjiā

[charger;cartridge clip] 夹子弹用的长条夹。用来将子弹成排夹住,以便压入弹匣

4.弹尽粮绝dànjìn-liángjué

[exhaust one's supplies of food and ammunition;run out of ammunition and food supplies] 弹药用尽,粮食吃光。泛指作战物资用尽,后勤供应又接续不上时的困难局面。也用于比喻

5.弹尽援绝dànjìn-yuánjué

[run out of ammunition and support] 弹药用完了,又无后援。形容处于危难的境地

6.弹壳dànké

(1)[cartridge case;shell case]

(2)枪弹或炮弹的后部,形状像圆筒,多用金属制成,内装填发射火药

(3)炸弹的外壳

7.弹片dànpiàn

[shell fragment;shrapnel;splinter] 炮弹、炸弹等的金属弹体或弹头在爆炸后产生的碎片

8.弹体 dàntǐ

[body] 作为炮弹主要部分的弹筒;特指炮弹的从定心提环到弹底导带那一部分

9.弹头 dàntóu

[warhead] 鱼雷或其他弹种装有炸药、化学战剂或燃烧剂和起爆机构的那一部分

10.弹丸dànwán

(1)[bullet]

(2)步枪、滑膛枪或手枪发射的圆柱形弹

(3)打弹弓用的铁或泥制的丸

11.弹丸之地dànwánzhīdì

[a tiny area;very small bit of land] 像弹丸那么大的地方。形容地方狭小

此弹丸之地,犹不予也,令秦来年复攻,王得无割其内而媾乎?--《战国策·赵策三》

12.弹无虚发dànwúxūfā

[hit the target every time without a miss] 弹弹击中目标。形容射击技术高

13.弹药 dànyào

[ammunition] 枪弹、炮弹、炸弹、炸药、火箭弹枪榴弹、手榴弹、信号弹等的统称

14.弹药库dànyàokù

(1)[ammunition depot;ammunition store house] 存放弹药的地方

(2)在军事设施内存放弹药和炸药的建筑物

(3)船内用以放置弹药和炸药的船舱

15.弹子 dànzǐ

(1)[knuckler;marble]∶供游戏的人用手指弹的小球

(2)[billiards]∶台球游戏的俗称

弹子房

(3)[bullet]∶子弹

弹子十万颗。--清·黄世仲洪秀全演义

折叠 编辑本段 弹tán

汉字释义

基本字义 1.用手或工具拨动乐器而使其发出声音,亦指用手指拨弄:~射。~跳。~拨。~指。~琴。~奏。~冠相庆(喻即将作官而互相庆贺,多作贬义)。

2.检举违法失职的官吏:~劾。~纠。讥~。

折叠 详细字义

〈动〉

1.形声。从弓,单声。本义:用弹弓发射弹丸。

2.同本义 [shoot with the function of a spring;eject]

弹,行丸也。--《说文》

[灵公]从台上弹人,而观其辟丸也。--《左传》

3.又如:弹力(弹射的力量);弹丸(供弹弓发射用的泥丸、石丸、铁丸。也指子弹弹头);弹射(利用弹力、压力等射出);弹金(发射弹丸)

4.弹击 [fluff;strike]

新沐者必弹冠。--《楚辞·渔父》

倚柱弹其剑。--《战国策·齐策四》

复弹其铗。

复弹其剑铗。

弹琵琶。--宋·王谠《唐语林·雅量》

5.又如:弹唱(一边弹奏,一边演唱);弹冠(弹去冠上的灰尘);弹棉花;弹弓(手工弹花的工具)

6.用手指拨动而演奏 [play]

弹琴看文君,春风吹鬓影。--李贺《咏怀

7.又如:弹琴;弹击(演奏乐器);弹弦(弹丝。弹奏弦乐器);弹纬(张弦弹奏)

8.批评,揭发 [criticize; expose]

旌善以兴化,弹邪而矫俗。--《三国志·陶谦传》

仆常好人讥弹其文。有不善者,应时改定。--曹植《与杨德祖》

9.又如:抨弹(抨击);弹议(弹劾评议);弹黜(弹劾罢黜);弹文(弹劾官员过错的奏疏);弹正(纠弹;纠正);弹断(讥评);弹激(激烈率直地予以抨击)

10.针刺 [puncture]

弹疽不严,必半复聚。--《资治通鉴

故能使人弹疽者,必其忍痛者也。--《韩非子》

11.测定重量 [weight]

拿来天平上弹着。--元·佚名《陈州粜米》

12.又如:弹算(掂量估模);弹斤估两(形容掂量轻重)

13.另见 dàn

折叠 常用词组

1.弹拨tánbō

[pluck] 用手指或拨子弹琴弦

三弦属弹拨乐器

2.弹唱 tánchàng

[sing and play at the same time] 弹奏唱歌

3.弹词 táncí

[fiddle ballads in Chinese southern dialects] 流行于南方各省,集说、唱、弹于一体的一种曲艺形式,曲调、唱腔各异,用三弦伴奏,亦可加琵琶伴奏

4.弹冠相庆tánguān-xiāngqìng

[flick cap to express joy;congratulate each other over their new appointments and honours] 弹除冠尘,以示庆幸。比喻喜得出仕为官,可贺可庆

5.弹劾 tánhé

(1)[impeach;accuse]

(2)君主时代担任监察职务的官员检举官吏的罪状

弹劾不避权贵。--《金史·雷渊传》

(3)由国家专门机关(如国会)对违法失职或职务上犯罪的官吏,采取揭发和追究法律责任的行为

弹劾总统

官吏受贿,议院得弹劾而去之;议院受贿,谁弹劾而去之?--章炳麟《五无篇》

6.弹花 tánhuā

[fluff cotton] 利用弹弓或机械使棉花的纤维变得松软

弹花行业

7.弹簧 tánhuáng

[spring] 用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状

8.弹簧秤 tánhuángchèng

[spring balance] 通过一弹性物体或一组弹性物体的形状或线度的改变以指示重量的一种秤

9.弹簧门 tánhuángmén

[swing door] 带弹簧的门

10.弹簧锁 tánhuángsuǒ

[spring lock] 用弹簧销上的锁

11.弹纠tánjiū

[accuse;impeach]弹劾官吏的过恶

州司不敢弹纠,傅相不能匡辅。--《后汉书·史弼传》

12.弹力 tánlì

(1)[elastic force;resilence]∶弹性体形变产生的力

(2)[life]∶物质的弹跳性或弹性

弓的弹力

(3)stretch]∶延伸的能力;弹性

弹力或粘性不受损失

弹力尼龙

弹力袜

(4)[spring]∶弹跳之力

13.弹射 tánshè

(1)[shoot off;eject;launch]∶利用弹力、压力等射出或从斜轨、发射器或其他装置放出或弹出

(2)[censure]∶指责;抨击

14.弹跳 tántiào

[spring;bounce] 人体或物体向上弹起

15.弹性 tánxìng

[elasticity;resilience;spring] 物体受外力作用发生形变、除去作用力能恢复原来形状的性质

16.弹性模量 tánxìng móliàng

[elastic modulus;modulus of elasticity] 物体的应力与相应的应变之比(例如体积弹性模量,切变弹性模量和杨氏模量)

17.弹压 tányā

[suppress;quell] 镇压;制服

当局派军队弹压

18.弹指 tánzhǐ

[snap of the fingers] 极短时间

一弹指的工夫

19.弹奏 tánzòu

折叠 编辑本段 古籍解释

康熙字典

〔古文〕⎝《唐韵》《集韵》《韵会》徒案切《正韵》杜晏切,$音惮。《玉篇》行丸也。《吴越春秋》弹生於古之孝子。孝子不忍见父母为禽兽所食,故作弹以守之。《李尤·弹铭》昔之造弹,起意弦木。以弹为矢,合竹为朴。

弹丸,喻小也。《史记·虞卿传》此弹丸之地。

鬼弹。《水经注》永昌郡北山水傍,瘴气特恶,气中有物,不见其形,其作有声,中木则折,中人则害,名曰鬼弹。

《广韵》徒干切《集韵》《韵会》唐干切《正韵》唐阑切,$音檀。《广韵》射也。《集韵》弹丸射也。《左传·宣二年》晋灵公从台上弹人,而观其避丸也。

击也。《史记·孟尝君传》冯驩弹其剑而歌。

《韵会》鼓爪曰弹。《屈原·渔父》新沐者必弹冠。《史记·五帝纪》舜弹五弦之琴。

《广韵》纠也。《增韵》劾也。《周礼·地官·里宰注》街弹之室。《疏》汉时在街置室,检弹一里之民。《后汉·史弼传》州司不敢弹纠。

掉也。《周礼·冬官考工记》句兵欲无弹。《注》句兵,戈戟属。弹谓掉也。

弹棊。《西京杂记》成帝好蹴踘,羣臣以为劳。帝曰:可择似而不劳者奏之。家君作弹棊以献。

叶徒沿切,音田。《陆机·文赋》抱景者咸叩,怀响者必弹。或因枝以振叶,或沿波以讨源。

⎚字。[1]

折叠 编辑本段 其他介绍

折叠 汉英互译

ball bomb flip pellet shoot spring

折叠 方言集汇

◎ 粤语:daan6 taan4

◎ 潮州话:tang5(thâng)

折叠 相关成语

一弹指顷

以珠弹雀

冯生弹铗

冯驩弹铗

击石弹丝

千载一弹

古调不弹

乱弹琴

古调单弹

吹弹得破

吹弹歌舞

吹竹弹丝

品竹弹丝

对牛弹琴

弄竹弹丝

老调重弹

弹丝品竹

弹丸之地

弹丸脱手

弹丸黑子

弹丸黑志

弹冠振衣

弹冠振衿

脱手弹丸

弹冠相庆

弹冠结绶

弹剑作歌

弹尽援绝

弹尽粮绝

弹指之间

弹斤估两

荷枪实弹

弹无虚发

弹空说嘴

弹觔估两

弹铗无鱼

弹雨枪林

旧调重弹

明珠弹雀

蕞尔弹丸

牛听弹琴

王贡弹冠

真枪实弹

硝云弹雨

枪林弹雨

笔枪纸弹

糖衣炮弹

见弹求鸮

见弹求鹗

贡禹弹冠

跌弹斑鸠

隋珠弹雀

随珠弹雀

龂齿弹舌

龈齿弹舌

弹无虚发

字形对比

字体对比字体对比

参考资料

阅读全文

热点资讯

我的关注