2019-01-30 11:33:37

维吾尔语 锁定

B 添加义项
?
义项指多义词的不同概念,如李娜的义项:网球运动员、歌手等;非诚勿扰的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 查看详细规范>>

维吾尔语(维吾尔文:ئۇيغۇر تىلى,拉丁转写Uyghur tili),维吾尔族的语言,简称维语(Uyghur),属阿尔泰语系-突厥语族-葛逻禄语支。与乌兹别克语十分相似。其次与哈萨克语,柯尔克孜语,塔塔尔语,土耳其语等语言也有些相似。

中国境内官方的维吾尔文(UEY--Uyghurche Ereb Yëziqi)是以阿拉伯字母书写的,同时以拉丁字母书写的拉丁维文(ULY--Uyghurche Latin Yëziqi)作为补充。俄罗斯境内的维吾尔语使用以西里尔字母书写的西里尔维吾尔文(USY--Uyghurche Shilir Yëziqi)。

中国境内的维吾尔语分中心、和田、罗布3个方言。标准语以中心方言为基础,是典型的黏着语种,以伊犁,吐鲁番-乌鲁木齐语音为标准音。构词和构形附加成分很丰富。名词有数、从属人称、格等语法范畴;动词有态、肯定否定、语气、时、人称、数、形动词、动名词、副动词等语法范畴。表示各种情态的助动词很发达。词组和句子有严格的词序:主语在谓语之前,限定语在中心词之前。词汇中除有维吾尔语的共同词外,还有一定数量的阿拉伯语波斯语借词,现在使用阿拉伯字母拼写的维吾尔文。(公务活动、社会交际、广播影视、新闻出版、文学艺术、民族教育、科技等各个领域都普遍使用该种语文)。此外,维吾尔语还用西里尔字母(中亚及俄罗斯范围),拉丁字母(70-80年代新疆大部分地区用拉丁字母书写维语的,并且广泛用于社会交际,公务活动,广播影视,出版社,教育,医疗卫生等各个领域)书写。

基本信息

 • 中文名

  维吾尔语

 • 外文名

  Uyghur language

 • 语系

  阿尔泰语系突厥语族葛逻禄语支

 • 分布

  中国新疆,中亚与世界各地

 • 使用人口

  1300万

 • 文字

  阿拉伯字母,拉丁字母,西里尔文

 • 语言代码

  uyg,ug

 • 方言

  中心,喀什,和田,罗布等

折叠 使用地区

维吾尔语艺术字维吾尔语艺术字维吾尔语是主要分布于中国新疆维吾尔自治区的维吾尔族使用的语言,使用人口约有1,300万(2015年中国境内人口)。此外,在哈萨克斯坦乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦,巴基斯坦,俄罗斯,乌克兰,沙特阿拉伯,叙利亚,土耳其,加拿大等国家境内也有使用者。

折叠 历史

古代突厥语

古代突厥语是古代维吾尔语(回鹘语)的基础。古代突厥语时代虽然还没有表现突厥语的明显区别,但当时维吾尔语的很多特征延续到现代。这时代维吾尔人使用古代突厥文

古代维吾尔语(回鹘语)

古代维吾尔语(回鹘语)是公元8世纪后形成的维吾尔民族的共同的书面语言。古 代维吾尔语属阿尔泰语系突厥语族、遏逻禄语支,其文献书籍以《突厥语大词典》、《福乐智慧》和众多的吐鲁番及敦煌文献为代表。

察合台维吾尔语

察合台维吾尔语又称近代维吾尔语。但通用名称是察合台语。察合台维吾尔语从13时代到20时代30年总共600多年广大使用。察合台维吾尔语不仅是维吾尔族的文学语言,而且很多民族共同使用的语言。这时代用阿拉伯字母。

察合台维吾尔语时代Newai(纳瓦伊)写成Chahaar Diwan, Hemsa, Muhakimetul Lugheteyin等很多著名的作品。还有很多学者,诗人,历史家写成了很多著名的作品。

现代维吾尔语

现代维吾尔语是现代维吾尔族使用的语言。现代维吾尔语分为中心方言、和田方言和罗布方言,三个方言的主要差别表现在语音上。现代维吾尔语书面标准语是在乌鲁木齐土语音位系统为代表的中心方言的基础上形成和发展起来的,经过多次规范,现代维吾尔文文学语言(即规范的书面语)成为现代维吾尔族人使用的统一语言。

发展历程

古代维吾尔语起先用突厥字母拼写,后来用粟特文改进的回鹘字母来拼写,之后用阿拉伯字母的古代维吾尔文来拼写(哈卡尼亚文),再后来用阿拉伯字母的察合台文,公元9-10世纪后,改用阿拉伯字母的维吾尔文来拼写。新中国成立后,曾改用西里尔字母拼写。1970年代, 中国国务院曾为新疆的维族创制拉丁字母的维文文字。现代维吾尔文的改革最近的一次是在1983年,使用的文字是阿拉伯字母的书写体系。现行维文有8个元音字母,24个辅音字母,自右向左横写。用来书写现代维吾尔文文学语言,即业经规范的书面语。每个字母按出现词首、词中、词末的位置有不同的形式。有些字母只有单式和末式。有些字母所带的符号除作独立形式和词首形式的标志外,还起隔音的作用。32个字母实际共有126种写法。词根上的语音变化、附加成分与词干元音辅音上的和谐都在文字上有所反映,同一个词根往往有不同的书写形式,同一个附加成分往往有几种变体。

维吾尔语分中心、阿克苏,喀什,和田、罗布四个方言,而罗布方言由于人口不断减少,正步入改善。维吾尔族在5世纪到10世纪和15世纪到16世纪使用过粟特字母,8世纪曾用过古突厥字母,10世纪-18世纪曾经广泛用过回鹘文字母。当伊斯兰教传入后,改用阿拉伯字母,现成老维吾尔文(维文缩写为UEY,UyghurErebYéziqi)。1949年中国曾改用西里尔字母拼写维吾尔语,但随着中俄关系的破裂于1959年流产。1959年冬天,中国国务院为维吾尔族创制以汉语拼音拉丁字母为基础的维吾尔文,简称新维吾尔文(维文缩写为UPNY,UyghurPinyinYéziqi)。1982年9月(新疆省文档No.XH-1982-283),省又恢复使用阿拉伯字母的老维文,并对其进一步完善。为了规范维文拉丁转写,以及在计算机上的使用,新疆大学于2000年开始推行一种新的拉丁维文(维文缩写为ULY,UyghurLatinYéziqi),并被自治区定为官方文字。

现代维吾尔语是古代维语的直系后裔,自突厥人开始使用文字记述自己的语言以来,一直是东部突厥语共同书面语的基础。现代维吾尔语经历了共同突厥语、古代突厥-维吾尔语、哈卡尼亚语、花拉子模语、察合台语等阶段发展为现代的维吾尔语。 现代维吾尔语可以作分为以下几个方言:

 • 中心方言喀什次方言喀什土语
 • 阿图什土语
 • 莎车土语
 • 阿克苏土语
 • 伊犁次方言
 • 吐鲁番次方言吐鲁番土语
 • 托克逊土语
 • 哈密土语
 • 和田方言柯坪土语
 • 罗布方言(另作罗布泊方言)
 • 现在新疆以维吾尔语出版的报纸和杂志约有80种,维吾尔语电视台五个,以中心方言伊犁次方言为标准语、以乌鲁木齐语音为标准音。

折叠 语法

现代维吾尔语共有32个字母,其中有8个元音,24个辅音。基本特征:1、存在元音和谐律。舌位合谐比较严整,唇状和谐比较松弛。2、有元音弱化现象。3、构词和构形附加成分很丰富。4、名词有数、从属人称、格等语法范畴。5、动词有态、肯定否定、语气、时、人称、数、形动词、动名词、副动词等语法范畴。表示各种情态的动词很发达。6、词组和句子有严格的词序:主语在谓语之前,限定语在中心词之前。6、词汇中除有突厥语族诸语言的共同词外,还有一定数量的汉语、阿拉伯语、波斯语和俄语的借词。备注:维吾尔文是一种拼音式文字,采用改进后的阿拉伯字母,是从右向左书写的。

语法补充:1、一个元音与一个或一个以上的辅音可以构成一个音节。2、辅音同样有弱化,一般词末的辅音不发全音。3、维吾尔语的简单语句结构为主、宾、谓。4、有"有生命"与"无生命"词之分。

当代使用经改进的阿拉伯字母的维文。自右向左书写,与现代汉文书写顺序相反。

折叠 词汇

维吾尔语的核心词汇主要来自古突厥语及突厥语系的其它语言,但透过历史过程中接触其它语言,亦引入了不少外来语。维吾尔语在同属突厥语系的哈萨克语乌兹别克语察合台语都影响甚深。 在公元十世纪维吾尔族开始接触伊斯兰教。而因为古兰经及伊斯兰文学的传播,不少阿拉伯语的词汇亦透过波斯语、乌兹别克语及察合台语流传到维吾尔语之中。近代以来随着维吾尔聚居区与外界交流加深,汉语、英语、俄语等语言的词汇被借入维吾尔语之中。

中国境内的维吾尔语使用的文字是阿拉伯字母的老维吾尔文(UEY),而在俄罗斯境内的维吾尔语则使用以俄文字母为基础的西里尔维吾尔文(USY)。 根据语言学家分析,乌兹别克语跟维吾尔语非常相似,因此,有人认为应该把两种语种合并,但目前普遍仍然主张把两者分开。

折叠 时间用语

英语维吾尔语
Welcomeقارشى ئالىمىز
(Qarshi alımız!)
Hello (General greeting)ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم!
frm - (Ässalamu äläykum!)
ۋەئەلەيكۇم ئەسسالام!
reply- (Wä'äläykum ässalam!)
ياخشىمۇسىز!
inf - (Yaxshimusız!)
Hello(on phone)ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم!
frm - (Ässalamu äläykum!)
ۋېي!
from Chinese 喂- inf - (Wey!)
How are you?ياخشىمۇسىز؟
(Yaxshimusız?)
قانداق ئەھۋالىڭىز؟
(Qandaq ähwalıngız?)
نىمۇ بولدى؟
What's new?- (Nima boldi?)
Reply to 'How are you?'مەن ياخشى، رەخمەت سىزگە، سىزچۇ؟
(Män yaxshi, räxmät sızgä, sızchu?)
ياخشى
fine- (Yaxshi)
بەلەن
so-so- (Bälän)
ھېچ ئىش يوق
nothing much- (Hech ish yoq)
Long time no seeكۆرۈشمىگىلى ئۇزاق بوپتۇ
(Körüshmigili uzaq boptu)
What's your name?ئىسمىڭىز نىمۇ؟
(Ismıngız nimu?)
My name is ...مېنىڭ ئىسمىم ...
(Menıng ismım ...)
Where are you from?سىز نەرلىك؟
(Sız närlik?)
I'm from ...مەن ... لىك/ لىق
(Män ...lik/lıq)
Pleased to meet youكۆرۈشكىنىمىزگە خۇشالمەن
(Körüshkinımızgä xushalmän)
سىزنى تونۇشقىنىمغا خۇشالمەن
(Sızni tonushqınımgha xushalmän)
Good morning
(Morning greeting)
ئەتىگەنلىكىڭىز خەيرىلىك بولسۇن!
(Ätigänlikingız xäyrılik bolsun!)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
چۈشلىكىڭىز خەيرىلىك بولسۇن!
(Chüshlikingız xäyrılik bolsun!)
Good evening
(Evening greeting)
كەچلىكىڭىز خەيرىلىك بولسۇن!
(Kächlikingız xäyrılik bolsun!)
Good night(Xäyrılik Käch!)خەيرىلىك كەچ!
Goodbye
(Parting phrases)
خەيرى خوش!
(Xäyrı xosh!)
كىيىن كۆرۈشەيلى!
See you later!- (Kiyin körüshäyli!)
Good luck!ئامەت بولسۇن!
(Amät bolsun!)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
خوشە!
(Xoshä!)
Have a nice dayكۈنىڭىز كۆڭۈللۈك بولسۇن!
(Künıngız köngüllük bolsun!)
Bon appetit /
Have a nice meal
تامىغىڭىز ياخشى بولسۇن!
(Tamıghıngız yaxshi bolsun!)
Bon voyage /
Have a good journey
ئاق يول بولسۇن!
(Aq yol bolsun!)
سەپىرىڭىز ئوڭۇشلۇق بولسۇن!
(Säpırıngız ongushluq bolsun!)
I understand(Män chüshändım)مەن چۈشەندىم
I don't understandمەن چۈشەنمىدىم
(Män chüshänmıdım)
Yes(Hä'ä)ھەئە
(Shundaq)شۇنداق
No(Yaq)ياق
(Ämäs)ئەمەس
Maybe(Bälkim)بەلكىم
I don't knowمەن ئۇقمايمەن
(Män uqmaymän)
مەن بىلمەيمەن
(Män bilmäymän)
Please speak more slowlyئاستاراق سۆزلەڭ
(Astaraq sözläng)
Please say that againقايتى بىر قىتىم دەڭ
(Qaytı bır qıtım däng)
Please write it downئۇنى يېزىپ چىقىڭ
(Uni yezıp chiqıng)
Do you speak English?ئىڭگىلىزچە سۆزلىيەلەمسىز؟
(Inggılızchä sözliyälämsız?)
Do you speakUyghur?ئۇيغۇرچە سۆزلىيەلەمسىز؟
(Uyghurchä sözliyälämsız?)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
(Azraqla)ئازراقلا
Speak to me inUyghurماڭا ئۇيغۇرچە سۆزلەڭ
(Manga Uyghurchä sözläng)
How do you say ... inUyghur?...نى ئۇيغۇرچە قانداق دەيدۇ؟
(...ni Uyghurchä qandaq däydu?)
Excuse meكەچۈرۈڭ!
(Kächürüng!)
How much is this?بۇ قانچى پۇل؟
(Bu qanchi pul?)
بۇنىڭ باھاسى قانچە؟
(Bunıng bahasi qanchä?)
Sorryكەچۈرۈڭ!
(Kächürüng!)
Pleaseمەرھەمەت!
(Märhämät!)
Thank youرەخمەت سىزگە
(Räxmät sızgä)
Reply to thank youتۈزۈت قىلماڭ
(Tüzüt qılmang)
Where's the toilet?ھاجەتخانا قايەردە؟
(Hajätxana qayärdä?)
This gentleman will pay for everythingبۇ ئەپەندىم ھەممى چىقىمنى كۆتۈردۇ
(Bu äpändım hämmı chiqımni kötürdu)
This lady will pay for everythingبۇ خانىم ھەممى چىقىمنى كۆتۈردۇ
(Bu xanım hämmı chiqımni kötürdu)
Would you like to dance with me?مەن بىلەن تاڭسا ئويناشنى خالامسىز؟
(Män bilän tangsa oynashni xalamsız?)
I miss youمەن سىزنى سېغىندىم
(Män sızni seghındım)
I love youمەن سىزنى سۆيۈمەن
(Män sızni söyümän)
Get well soonبالدۇراق ساقىىيىپ كىتىڭ!
(Badurak saqiyip kitıng!)
Go away!نېرى تۇر!
(Neri tur!)
Leave me alone!مېنى يالغۇز قوي!
(Meni yalghuz qoy!)
Help!ياردەملىشىڭ!
(Yardämlishing!)
Fire!ئوت كەتتى!
(Ot kätti!)
Stop!توختا!
(Tohta!)
Call the police!ساقچى چاقىرىڭ!
(Saqchi chaqırıng!)
Christmas and New Year greetingsروجىستىۋا بايرىمىڭىزگە مۇبارەك!
(Rojistıwa bayrımıngızgä mubaräk!)
-Merry Christmas
يېڭى يىلىڭىز قۇتلۇق بولسۇن!
(Yengı yilıngız qutluq bolsun!)
-Happy New Year
Easter greetingsپاسخا بايرىمىڭىزگە مۇبارەك!
(Pasxa bayrımıngızgä mubaräk!)
Birthday greetingsتۇغۇلغان كۈنىڭىزگە مۇبارەك!
(Tughulghan künıngızgä mubaräk!)
One language is never enoughبىر خىل تىل ھەرگىز يەتمەيدۇ
(Bır xıl til härgiz yätmäydu)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
مېنىڭ ھاۋا-نېگىز كېمەمدە يىلان بېلىق تۇشۇپ كەتتى
(Menıng hawa-negiz kemämdä yilan belıq tushup kätti)

阅读全文

热点资讯

我的关注